Σχετικά με μας

Αυτή η σελίδα περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση & την ενημέρωση των νέων.  Ο άνθρωπος διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιδράσεις που δέχεται απο το περιβάλλον φυσικό και κοινωνικό. Σ αυτή τη διαμόρφωση συντελλούν κατά κύριο λόγο η παιδεία, η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η συστηματική γνώση!! Η παιδεία, η εκπαίδευση, η ενημέρωση & η γνωση δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο του σχολείου, στις μέρες μας ο τύπος, το διαδίκτυο, η τηλεόραση, η τέχνη, οι συζητήσεις, οι κοινωνικές εμπειρίες ασκούν με τον τρόπο τους παιδευτικό και παιδαγωγικό έργο! 

Σε αυτό το site θα βρείτε αναρτημένο εκπαιδευτικο υλικό, αλλά και άρθρα που θα επεκτείνουν ευρύτερα  τις γνώσεις σας!!